Kategórie      
Úvod Dodanie tovaruObchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI INAURIS s.r.o.


Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti INAURIS s.r.o.,  so sídlom Jaseňová ulica 18, 010 07 Žilina, IČO 48 045 268, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka číslo: 63402/L ako prevádzkovateľa E-shopu definovaného nižšie, sú určené pre všetky služby spojené s predmetným E-shopom a predovšetkým definujú základné práva, povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho spojené s objednaním a dodaním Tovaru  alebo Služby ako aj iné podmienky využívania E-shopu a služieb s ním spojených.

 

                                                       I.                   Všeobecné ustanovenia a výklad pojmov

 

1.1.         Pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok a ich príloh majú nasledujúce pojmy tento význam:

 

(i)     Cena alebo Kúpna cena je cena uvedená na E-shope pri príslušnom Tovare alebo Službe za ktorú sa tento Tovar alebo Služba predáva. Ceny je Predávajúci oprávnený jednostranne kedykoľvek meniť. Pre Kupujúceho a jeho Objednávku platí cena, ktorá je uvedené v ním zaslanej Objednávke a potvrdená Predávajúcim v potvrdení objednávky. Ak nie je uvedené inak, ceny sú vrátane DPH.

 

(ii)     Dobierka je spôsob úhrady kúpnej ceny za Tovar alebo Službu Kupujúcim pri doručení a prevzatí Tovaru alebo Služby a to formou platby v hotovosti doručovateľovi pri prevzatí Tovaru alebo Služby  Kupujúcim. V prípade, ak  to umožňuje príslušný doručovateľ, je možná aj úhrada formou platby platobnou kartou.

 

(iii)     E-shop je internetová stránka Predávajúceho resp. internetový obchod na doméne http://www.kralovstvokoralok.sk

 

(iv)     Infolinka je informačné centrum Predávajúceho dostupné Kupujúcim na e-mailovej adrese a telefónnom čísle zverejnených na E-shope. Prevádzkovateľ prostredníctvom svojej Infolinky komunikuje výlučne v slovenskom jazyku.

 

(v)     Kúpna zmluva je kúpna zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim za podmienok dojednaných v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, na základe ktorej sa zaväzuje Predávajúci dodať Kupujúcemu Tovar za dojednaných podmienok. Neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy sú tieto VOP.

 

(vi)     Kupujúci je Podnikateľ alebo Spotrebiteľ, ktorý prostredníctvom E-shopu, vstúpi do obchodného vzťahu s Predávajúcim tak, že vykoná Objednávku a následným odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a že sa budú vzťahovať aj na všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim pri objednávaní Tovaru alebo Služby ako aj pri prípadnej reklamácii Tovaru alebo Služby.

 

(vii)     Neregistrovaný užívateľ je Kupujúci, ktorý nie je Zaregistrovaným užívateľom a ktorý objednal Tovar alebo Službu prostredníctvom jednorazového alebo opakovaného využitia E-shopu Prevádzkovateľa v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok bez registrácie na E.shope.

 

(viii)     Objednávka je úkon Kupujúceho uskutočnený na E-shope, ktorý vyjadruje vôľu Kupujúceho zakúpiť Tovar alebo Službu od Predávajúceho prostredníctvom E-shopu.

 

(ix)     Občiansky zákonník je zákon č. 40/1964. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

 

(x)      Obchodný zákonník je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 

(xi)     Podnikateľom sa rozumie osoba zapísaná v príslušnom obchodnom registri alebo osoba zapísaná v živnostenskom registri, podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia alebo na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov alebo osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Ak Kupujúci pri vyhotovovaní Objednávky uvedie IČO, má sa za to, že je pre účely týchto VOP podnikateľom.

 

(xii)     Predávajúci alebo Prevádzkovateľ E-shopu je spoločnosť INAURIS s.r.o., so sídlom Jaseňová ulica 18, 010 07 Žilina, IČO 48 045 268, DIČ: 2120046610, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka číslo: 63402/L.

 

(xiii)     Reklamačný formulár je listina, ktorú môže Kupujúci použiť na uplatnenie reklamácie vady Tovaru alebo Služby. Reklamačný formulár je zverejnený na E-shope. Reklamačný formulár si Kupujúci môže vyžiadať aj na e-mailovej adrese Predávajúceho: info@kralovstvokoralok.sk. Formulár na stiahnutie nájdete aj TU.

 

(xiv)     Reklamačný poriadok je reklamačný poriadok vydaný Prevádzkovateľom a zverejnený na E-shope, ako aj na každom inom mieste, kde je možnosť objednávania Tovarov a Služieb Prevádzkovateľa, ktorý upravuje zodpovednosť za vady, spôsob uplatnenia a vybavenia reklamácie, lehoty na podanie a vybavenie reklamácie, postup pri zamietnutí reklamácie a nároky z uznanej reklamácie. Reklamačný poriadok je súčasne aj samostatná príloha týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 

(xv)     Služba je služba, ktorá je ponúkaná prostredníctvom E-shopu a poskytovaná Predávajúcim ako poskytovateľom služby v dohodnutom čase a rozsahu, podľa popisu služby, ako je uvedený na E-shope. Službami sa rozumie najmä poskytovanie návodov a kurzov v rozsahu, ako je uvedené na E-shope.

 

(xvi)     Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá je za spotrebiteľa považovaná  v zmysle platných právnych predpisov, najmä osoba ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej  činnosti.

(xvii)     Tovar je tovar, ktorý je ponúkaný prostredníctvom E-shopu. Tovarom sú najmä .korálky a pomôcky na korálkovanie a hotové výrobky ponúkané na E-shope Predávajúcim. Tovar na E-shope Prevádzkovateľa je možné zo strany Prevádzkovateľa jednostranne dopĺňať a meniť. Prevádzkovateľ upozorňuje, že informácie uvedené na www.kralovstvokoralok.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

 

(xviii)    Všeobecné obchodné podmienky alebo VOP sú tieto všeobecné obchodné podmienky definujúce základné práva, povinnosti ako aj iné podmienky vo vzťahu k E-shopu.

 

(xix)     Zákon o ochrane spotrebiteľa je Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

(xx)     Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru je Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

(xxi)     Zaregistrovaný užívateľ je Kupujúci, ktorý sa zaregistroval na E-shope Prevádzkovateľa alebo iným dostupným spôsobom pre účely opakovaného využitia E-shopu Prevádzkovateľa (na uskutočnenie objednávok Tovaru a Služieb) a pre tento účel mu bolo vytvorené užívateľské konto v zmysle týchto VOP. Výhody, ktoré sú spojené s registráciou na E-shope Prevádzkovateľa, ako napríklad poskytnutie
zvýhodneného nákupu na E-shope, určuje výlučne Prevádzkovateľ a tieto je možné zo strany Prevádzkovateľa kedykoľvek jednostranne dopĺňať a meniť.

 

(xxii)     Zmluvné strany sú spoločne Predávajúci a Kupujúci.

 

1.2.         Uzatvorením Kúpnej zmluvy vyjadruje Kupujúci svoj súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami ako aj s ich prílohami, najmä Reklamačným poriadkom, a zaväzuje sa ho ako súčasť predmetnej Kúpnej zmluvy dodržiavať.

 


                                                                  II.                   Objednávanie tovaru a služieb

 

2.1.         Objednanie Tovaru a Služieb je možné výlučne prostredníctvom E-shopu s výnimkou prípadov, kedy ide o dodanie tovaru a služieb na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov, ktoré je uskutočňované na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Zmluvnými stranami.

 

2.2.         Potvrdením Objednávky a stlačením voľby „Potvrdiť objednávku s povinnosťou platby“ Kupujúci odošle Objednávku Predávajúcemu a zároveň tým vyjadruje svoj (i) súhlas s týmito VOP, potvrdzuje správnosť Objednávky, množstvo objednaných kusov Tovaru  a Služieb (ii) informáciu a potvrdenie, že sa oboznámil s podmienkami spracovania osobných údajov v zmysle týchto VOP (Prílohy č. 2) a vyjadril súhlas so spracovaním týchto údajov pre účely doručenia, a súhlasí s konečnou cenou uvedenou v Objednávke. Tieto údaje sú Kupujúcemu zobrazené ešte pred samotným potvrdením a odoslaním jeho Objednávky. Zároveň uskutočnením Objednávky Kupujúci potvrdzuje, že je oprávnený predmetnú Objednávku uskutočniť v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky, že ju uskutočňuje slobode, vážne, určito, zrozumiteľne, uskutočňuje ju bez nátlaku a bez toho, aby prišlo k použitiu jednostranne výhodných podmienok Predávajúceho a že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

 

2.3.         Kúpna zmluva vzniká odoslaním Objednávky Kupujúcim a jej prijatím Predávajúcim. Prijatie Objednávky Predávajúci potvrdí Kupujúcemu zaslaním potvrdzujúceho e-mailu na e-mailovú adresu zadanú Kupujúcim, a to v závislosti od kapacity Predávajúceho bezodkladne po doručení Objednávky Predávajúcemu.

 

2.4.         Za prípadné pochybenia pri prenose údajov medzi komunikačnými zariadeniami Kupujúceho a E-shopu Predávajúceho nenesie Predávajúci žiadnu zodpovednosť.

 

2.5.         Kupujúci je pred zadaním a odoslaním Objednávky oprávnený registrovať sa v E-shope zadaním svojich osobných údajov prostredníctvom funkcionality E-shopu Predávajúceho. Tieto osobné údaje Kupujúceho budú ďalej použité na účely vytvorenia ako aj realizácie danej Objednávky a súčasne aj na účely vytvorenia užívateľského konta Kupujúceho pre realizáciu Objednávok v budúcnosti, ak s takýmto postupom Kupujúci vyjadrí svoj súhlas.

 


                                                            III.                   Kúpna cena a platobné podmienky

 

3.1.         Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.

 

3.2.         Kúpna cena Tovaru a cena Služieb nezahŕňa poštovné, ktoré bude Kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu doručenia do miesta dodania, ktoré si Kupujúci zvolil.

 

3.3.         Za Tovar a Služby v E-shope Predávajúceho je možné zaplatiť kúpnu cenu nasledovnými spôsobmi:

 

a)       Platba so službou Dobierka. Pri tejto službe Predávajúci zabezpečuje expedovanie Tovaru, a Služieb prostredníctvom zvoleného doručovateľa, podľa čl. IV. Za Tovar, a Služby zaplatí Kupujúci pri prevzatí od doručovateľa a faktúra (daňový doklad) bude súčasťou tejto zásielky. Hotovosť preberá od Kupujúceho priamo doručovateľ. Za riadne uhradenie Dobierky zodpovedá Kupujúci, ktorý je pre tento účel povinný si vyžiadať od doručovateľa doklad o úhrade alebo iný obdobný doklad preukazujúci vykonanie úhrady dobierky.

 

b)      Platba vopred bankovým prevodom na účet Predávajúceho. V tomto prípade Predávajúci zašle údaje potrebné k platbe na e-mailovú adresu Kupujúceho spolu s potvrdením o prijatí jeho Objednávky. Kupujúci uhradí príslušnú sumu vyplývajúcu z Objednávky vopred na bankový účet Predávajúceho. Po pripísaní tejto sumy na účet Predávajúceho, Predávajúci zabezpečí vyexpedovanie objednávky prostredníctvom zvoleného doručovateľa; vyúčtovacia faktúra (daňový doklad) bude priložená v predmetnej zásielke (prípadne zaslaná elektronicky na e-mail Kupujúceho).

 

c)        Platba v hotovosti. V tomto prípade Kupujúci zaplatí za objednávku pri osobnom prevzatí  po dohode v rámci Žiliny. Pri prevzatí mu bude vystavený pokladničný doklad.

 

3.4.         Záväzok Kupujúceho uhradiť cenu Objednávky je splnený momentom pripísania celej uvedenej sumy na určený bankový účet Predávajúceho alebo odovzdaním tejto sumy príslušnému doručovateľovi.

 

3.5.         Ak Kupujúci pri Objednávke zvolil platbu vopred bankovým prevodom a peňažné prostriedky za danú Objednávku nebudú pripísané na bankový účet Predávajúceho do 7 (siedmich) pracovných dní od obdržania potvrdzujúceho e-mailu o platbe Predávajúcim, objednávka sa považuje automaticky za zrušenú, ak Predávajúci neurčí inak.

 

3.6.         Ak nie je dohodnuté výslovne inak, fakturačné údaje Kupujúceho už nie je možné po odoslaní Objednávky meniť.

 


                                                                                  IV.                   Dodacie podmienky

 

4.1.         Predávajúci dodáva Tovar Kupujúcemu prostredníctvom:

a)        Slovenskej pošty

b)        Zásielkovne

c)         Osobného odberu v rámci Žiliny.

 

4.2.         Ak nie je možné doručenie doručovateľom zvoleným Kupujúcim pri Objednávke, môže Predávajúci zmeniť tohto doručovateľa, s tým, že poštovné je zaručené vo výške, v akej bolo uvedené v okamihu zadania Objednávky Kupujúcim.

 

4.3.         Objednávka bude odoslaná Kupujúcemu spravidla do troch (číslom: 3) až siedmich (číslom: 7) pracovných dní, najneskôr však do 30 (tridsiatich) dní, jedným zo spôsobov uvedených v bode 4.2. tohto článku alebo v inej predĺženej lehote v závislosti od dostupnosti produktov a prevádzkových možností Predávajúceho. Lehota na odoslanie sa počíta odo okamihu doručenia riadne vyplnenej Objednávky Predávajúcemu a v prípade zvolenej platby vopred bankovým prevodom po pripísaní úplnej sumy Objednávky v prospech účtu Predávajúceho.

 

4.4.         Doba na doručenie objednávky je ustanovená obvyklými podmienkami doručovania spoločnosti príslušnej kuriérskej/prepravnej spoločnosti a môže byť dlhšia v závislosti od miesta určenia (miesta dodania objednávky). Ak Kupujúcemu nebude Tovar a ani oznámenie o uložení Tovaru doručené do štrnástich (číslom: 14) dní od zaslania informácie o potvrdenej Objednávky zo strany Predávajúceho, je potrebné, aby Kupujúci ihneď kontaktoval Infolinku Predávajúceho, prípadne, aby podal reklamáciu prostredníctvom Reklamačného formuláru (uvedeného na E-shope Predávajúceho alebo aj spôsobom už uvedeným vyššie) a jeho následným zaslaním na e-mailovú adresu: info@kralovstvokoralok.sk.

 

4.5.         V prípade doručenia Objednávky, ktorá bola uhradená vopred môže Predávajúci alebo jeho zmluvný partner zabezpečujúci dodanie predmetnej objednávky požadovať predloženie identifikačného preukazu (platný občiansky preukaz alebo platný cestovný pas) za účelom predchádzania vzniku akejkoľvek škody a zamedzenia legalizácie príjmov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Ak je Kupujúcim právnická osoba, výdaj objednávky bude umožnený iba jej štatutárnemu orgánu alebo osobe, ktorá sa preukáže splnomocnením. Bez predloženia niektorého z uvedených dokladov môže Predávajúci alebo jeho zmluvný partner vydanie objednávky Kupujúcemu odmietnuť.

 

4.6.         Ak si Kupujúci zásielku neprevezme a zásielka je vrátená naspäť Predávajúcemu, objednávka bude Kupujúcemu opätovne zaslaná, len v prípade, ak o tom Kupujúci požiada a vopred uhradí cenu bankovým prevodom vrátane nákladov na prepravu za doručovanie pôvodnej aj novej zásielky, ak sa nedohodnú Zmluvné strany inak.

 

4.7.         Objednávka je doručovaná, zabalená a zabezpečená štandardným spôsobom. Je teda potrebné, aby si Kupujúci skontroloval kompletnosť jeho zásielky hneď po jej prevzatí. V prípade nezrovnalostí s tým, čo bolo objednané, Kupujúci kontaktuje Infolinku Predávajúceho. Kupujúci je pri preberaní Objednávky povinný skontrolovať jej stav prípadné poškodenie a nesmie prebrať doručovanú zásielku, ak je táto viditeľne poškodená v čase jej doručenia.

 

4.8.         V prípade, ak je zásielka poškodená (aj keď ju napriek tejto skutočnosti Kupujúci prevezme), je nevyhnutné predmetné poškodenie nahlásiť ihneď doručovateľovi a čo najpresnejšie popísať v odovzdávacom protokole alebo inom doklade, ktorý má doručovateľ pre tento účel u seba. Kupujúci si je povinný ponechať a v prípade potreby preukázať Predávajúcemu, kópiu dokladu o spísaní škodovej udalosti na zásielke.

 

4.9.         Neúplnú alebo poškodenú zásielku musí Kupujúci bezodkladne oznámiť e-mailom na adresu: info@kralovstvokoralok.sk, spísať s doručovateľom protokol o neúplnej alebo poškodenej zásielke a tento zaslať e-mailom, prípadne iným dostupným spôsobom, Predávajúcemu. V prípade nedodržania ustanoveného postupu Kupujúcim, pri dodatočnej reklamácii neúplnosti/poškodenia zásielky, bude táto skutočnosť zakladať dôvod na strane Predávajúceho namietať, že sa nejedná o rozpor s Objednávkou a príslušnou Kúpnou zmluvou.

 

4.10.      Kupujúci plne zodpovedá za objednávku a teda na neho prechádza nebezpečenstvo škody na Tovare ihneď po prevzatí zásielky, v ktorej je Tovar  uložený.

 

4.11.      Predávajúci si vyhradzuje právo ponúknuť Kupujúcemu zvýhodnené ceny v rámci svojich akcií. Ceny Tovaru a Služieb môžu byť znížené formou časovo obmedzenej akciovej ceny. Nová cena Tovaru alebo Služby bude pri nákupe zobrazená Kupujúcemu. Akciová cena nemusí byť ponúknutá na každý Tovar alebo Službu. Predávajúci si vyhradzuje právo rozhodnúť sa, ktorý Tovar alebo Služba bude ponúknutá za akciovú cenu. Akciové ceny platia len pri dodržaní ustanovených podmienok platných pre akciovú cenu Tovaru alebo Služieb, a to formou zníženia kúpnej ceny alebo aj prostredníctvom zľavového kódu alebo celkovou zľavou na celý nákup Tovaru alebo Služieb. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom Tovare, alebo Službe nie je uvedené inak.

 

4.12.      Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

a)        oneskorené doručenie Tovaru, ktoré zavinil doručovateľ;

b)        oneskorené doručenie Tovaru, ktoré zavinil Kupujúci;

c)         poškodenie Tovaru, ktoré zavinil doručovateľ;

d)        poškodenie Tovaru, ktoré zavinil Kupujúci.

 

 

 

                                                                                   V.                   Storno objednávky

 

5.1.         Kupujúci má právo bezplatne stornovať Objednávku, ktorá ešte nebola Predávajúcim vybavená a odoslaná. V takomto prípade Kupujúci musí bezodkladne informovať Predávajúceho na jeho e-mailovej adrese: info@kralovstvokoralok.sk o tejto skutočnosti a uviesť presné číslo príslušnej Objednávky. Ak už bola cena vopred za Tovar Kupujúcim uhradená, Kupujúci si vyhradzuje právo na vrátenie peňazí prevodom na príslušný účet Kupujúceho, a to do pätnástich (číslom: 15) kalendárnych dní od riadneho doručenia e-mailu o stornovaní Objednávky.

 

5.2.         V prípade stornovania už odoslanej Objednávky Kupujúcim si Predávajúci vyhradzuje právo účtovať náklady vo výške príslušných dopravných a iných preukázateľne vzniknutých nákladov. Ak už bola cena uhradená, má právo si ich započítať voči už uhradenej kúpnej cene, a až následne takto zníženú kúpnu cenu odoslať na účet Kupujúceho. Kúpna cena znížená
o preukázateľne vzniknuté náklady bude Kupujúcemu vrátená na jeho účet až po doručení stornovaného Tovaru na adresu Predávajúceho.

 

5.3.         Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať Objednávku Kupujúceho, najmä ak  nebude schopný dodať Tovar alebo Službu z dôvodu jeho (i) vypredania, (ii) ak v prípade Objednávky na dobierku Objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.), (ii) v prípade, že Kupujúci si v minulosti neprevzal objednávku alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky (napr. neuhradenie ceny, špekulatívne vrátenie použitého tovaru, špekulatívne odmietnutie úhrady poskytnutej služby a pod.), (iii) Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa Tovaru alebo (iv) v dôsledku mimoriadnej situácie nie je možné alebo je značne sťažené zrealizovať Objednávku na strane Predávajúceho. O stornovaní Objednávky bude Predávajúci  bezodkladne informovať Kupujúceho. V prípade, že Kupujúci uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti Predávajúci tieto finančné prostriedky Kupujúcemu do 15 (pätnástich) kalendárnych dní na jeho účet, z ktorého Kupujúci zaplatil, pokiaľ nebude výslovne dohodnuté inak.

 

                                                                     VI.                   Práva a povinnosti zmluvných strán

 

6.1.         Za zmluvné strany sa považuje Predávajúci a Kupujúci.

 

6.2.         Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až po riadnom zaplatení celej kúpnej ceny objednávky Predávajúcemu prípadne príslušnému doručovateľovi.

 

6.3.         Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme Tovar od Predávajúceho alebo ním určeného doručovateľa, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s Tovarom a Kupujúci Tovar neprevezme.

 

6.4.         Kupujúci je povinný najmä:

a)        prevziať objednávku;

b)        zaplatiť za objednávku dohodnutú odplatu Predávajúcemu;

c)         prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný Tovar pri jeho preberaní.

 

6.5.         Predávajúci je povinný najmä:

a)        dodať Kupujúcemu Tovar alebo Službu v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene;

b)        spolu s Tovarom alebo dodatočne zaslať Kupujúcemu všetky potrebné dokumenty k objednávke akým je napríklad faktúra.                                                                     VII.                   Reklamácia vád tovaru alebo služieb

 

7.1.         Všetky informácie týkajúce sa reklamácie, podania sťažností alebo podnetov sú uvedené v Reklamačnom poriadku, ktorý je prílohou týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

7.2.         V prípade, ak bola na Infolinku nahlásená informácia, ktorá je v zmysle platných právnych predpisov, všeobecných obchodných podmienok alebo Reklamačného poriadku reklamáciou, podnetom alebo sťažnosťou, uplatní sa postup uvedený v Reklamačnom poriadku.

 


                                                                      VIII.                   Odstúpenie od zmluvy

 

8.1.         Spotrebiteľ má právo v zmysle ustanovenia § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaruodstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 (štrnástich) kalendárnych dní odo dňa prevzatia objednávky. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Objednávka sa považuje za prevzatú Kupujúcim spotrebiteľom momentom, keď Kupujúci spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou doručovateľa, prevezme všetky časti objednávky.

 

8.2.         Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy podľa bodu 8.1. tohto článku VOP uplatňuje nasledovne:

 a) písomne na adrese sídla Predávajúceho uvedenej v týchto VOP, alebo

 b) e-mailom na adrese: info@kralovstvokoralok.sk.

 

Spotrebiteľ môže na odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa bodu 8.1. tohto článku VOP použiť formulár, ktorý tvorí Prílohu č. 3 týchto VOP.

 

8.3.         V prípade, že Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 8.1. tohto článku VOP uplatní, vráti Tovar, Výrobky Predávajúcemu, zaslaním na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v týchto VOP a to najneskôr do 14 (štrnástich) dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar, ktorý sa vracia Predávajúcemu, nie je možné zaslať na dobierku a takto zaslaný balík nebude prevzatý.

 

8.4.         Vrátená objednávka nesmie byť poškodená, používaná a musí byť zaslaná Predávajúcemu s kópiou dokladu o kúpe a prevzatí objednávky, úplná, s kompletným príslušenstvom, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodená, čistá, v pôvodnom nepoškodenom ochrannom obale, v stave, množstve a hodnote, v akom bola objednávka prevzatá.

 

8.5.         Predávajúci vráti Kupujúcemu Spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou v lehote do 14 (štrnástich) dní odo dňa doručenia odstúpenia Spotrebiteľa podľa bodu 8.1. tohto článku VOP alebo vrátania Tovaru, ktorého sa odstúpenie týka a to podľa toho, čo nastane neskôr. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platbu na bankový účet Spotrebiteľa, z ktorého bola realizovaná platba za objednávku, inak na bankový účet uvedený v odstúpení od Kúpnej zmluvy.

 

8.6.         Ak Spotrebiteľ odstúpi od Kúpnej zmluvy, znáša náklady na vrátenie objednávky Predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, a súčasne, ak odstúpi Kupujúci spotrebiteľ od Kúpnej zmluvy, tiež znáša aj náklady na vrátenie objednávky, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

 

8.7.         Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je

(i)             predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa;

(ii)           predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

(iii)          predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru, ak Kupujúci tento obal rozbalil.

(iv)          poskytovanie elektronického obsahu inak než na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo až po výslovnom súhlase Kupujúceho spotrebiteľa a Kupujúci spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

(v)           Kupujúci, ktorý nie je Spotrebiteľ môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť len v prípadoch, ktoré ustanovuje príslušný právny predpis, najmä Obchodný zákonník.

 

(vi)          Odstúpenie Kupujúceho, ktorý nie je Spotrebiteľ alebo odstúpenie Kupujúceho z iného dôvodu ako podľa § 7 zákona č. 102/2014 Z. z.je možné doručiť Predávajúcemu:

a) písomne na adrese sídla Predávajúceho uvedenej v týchto VOP, alebo

b) e-mailom na e-mailovej adrese Predávajúceho: info@kralovstvokoralok.sk.

 

(vii)        Predávajúci v súvislosti s poskytnutím Služby neudeľuje Kupujúcemu akékoľvek právo vyhotovovať z poskytovania služby zvukový alebo zvukovoobrazový záznam, v prípade poskytovania služby online akokoľvek šíriť alebo zdieľať poskytovaný obsah, vrátane akýchkoľvek materiálov (poznámky, podporná dokumentácia a pod.) odovzdávaných v rámci školenia, ak nie je s Predávajúcim písomne dohodnuté inak.

 

 

 

                                                                         IX.                   Ochrana osobných údajov

 

9.1.         Kupujúci pre účely používania a objednávania Tovaru Prevádzkovateľa berie na vedomie spracúvanie jeho osobných údajov a iných údajov v súlade  s a tiež s Pravidlami spracúvania osobných údajov, ktoré nájdete TU.

 

 


                                                                          X.                   Alternatívne riešenie sporov a orgán dozoru

 

10.1.      Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu v zmysle Zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu v prípade, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Prevádzkovateľ na jeho žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 (slovom: tridsať) dní odo dňa jej odoslania.

 

10.2.      Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR:

 

https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1

 

10.3.      Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom Bajkalská 21/A, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava.

 

 

                                                                            XI.                   Záverečné ustanovenia

 

12.1.      Odoslaním Objednávky alebo registráciou na E-shope vyjadruje Kupujúci svoj výslovný súhlas so znením týchto VOP a ich príloh a zaväzuje sa ich dodržiavať ako súčasť Kúpnej zmluvy.

 

12.2.      Kupujúci sa zaväzuje, že bude rešpektovať všetky ustanovenia  zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len ako „Autorský zákon“) o kopírovaní, rozmnožovaní a šírení autorských diel Prevádzkovateľa v akejkoľvek forme.

 

12.3.      Právne vzťahy a podmienky neupravené v týchto VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Autorského zákona, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Obchodného zákonníka. Ak sa niektoré z ustanovení týchto VOP stane alebo bude vyhlásené za neplatné alebo neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení týchto VOP.

 

12.4.      Tovar, a Služby sú predávaný na základe obrázku alebo popisu uvedeného na stránke E-shopu Predávajúceho. Jednotlivé obrázky tovarov, sú iba ilustračné. Ak sú odlišnosti medzi obrázkami a dodaným Tovarom, alebo Službou tieto nie sú dôvodom na odstúpenie od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho, pokiaľ Predávajúci dodá Kupujúcemu objednaný Tovar alebo poskytne Službu v zmysle príslušnej Objednávky.

 

12.5.      Farebné odtiene dodaného Tovaru ktorý je predávaný na základe obrázku  uvedeného na stránke E-shopu Predávajúceho, sa môžu v čiastočnom rozsahu líšiť od vzoru farebného odtieňu uvedeného na stránke E-shopu. Farebné odtiene jednotlivého Tovaru uvedeného na stránke E-shopu slúžia len ako vzor nie ako záväzný výsledný odtieň reálne dodaného Tovaru. Ak sú odlišnosti medzi vzorom farebných odtieňov a dodaným Tovarom tieto nie sú dôvodom na odstúpenie od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho, pokiaľ Predávajúci dodá Kupujúcemu objednaný Tovar v zmysle príslušnej Objednávky.

 

12.6.      Ak právne prepisy Slovenskej republiky neurčujú inak, Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne dopĺňať a meniť ustanovenia týchto VOP, pričom ich zmena je účinná momentom zverejnenia ich nového znenia na E-shope.

 

12.7.      Akákoľvek komunikácia medzi Kupujúcim a Predávajúcim musí prebiehať v slovenskom jazyku, ak nie je výslovne Zmluvnými stranami dohodnuté inak.

 

12.8.      Tieto VOP ako aj práva a povinnosti Zmluvných strán z nich vyplývajúce sa spravujú výlučne právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

12.9.      Prílohou týchto VOP je:

  1. Reklamačný poriadok
  2. Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

12.10.  Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.1.2021.

 

Newsletter
Chcete od nás dostávať zaujímavé tipy do vašej e-mailovej schránky?
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).
Copyright 2015 - 2024 © kralovstvokoralok.sk